Terms & Conditions

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Fun Collectibles
Karel Doormanstraat 14
1771 AX Wieringerwerf
The Netherlands
(geen bezoekadres)

E-mailadres: info@funcollectibles.com
KvK-nummer: 67162894
Btw-identificatienummer: NL001568130B15

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o de prijs inclusief belastingen;
o de eventuele kosten van verzending;
o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
o de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
o de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van ontvangst van het product of op de dag van bestelling bij pre-order producten, door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Dit is alleen geldig voor de complete bestelling, niet voor losse artikelen uit een bestelling.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
Bij levering van diensten:
5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften en abonnementen,
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
i. voor speciaal bestelde artikelen.
j. voor alle producten waarvan het opzettelijk is dat je de inhoud niet van te voren weet (blind boxes, mystery boxes, etc.).
k. voor alle artikelen waarvan het mogelijk is een ‘chase’ variant te ontvangen.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
5. De garantie geldt niet indien:
o De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
o De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
o De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
6. De consument is zich bewust van het beleid m.b.t. ‘box damage’ en ‘paint flaws’ op artikelen zoals (maar niet beperkt tot) Funko Pop, Funko Dorbz, Quantum Mechanix Q-Figs e.a.

Artikel 11 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de klant. De ondernemer biedt verzekerd verzenden aan als verzendmethode. Als de klant voor een onverzekerde verzending kiest, dan is de ondernemer niet aansprakelijk voor schade en/of vermissing.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
o te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
o tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
o altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
4. Verschillende betaalmogelijkheden brengen verschillende voorwaarden met zich mee. Als u wenst te betalen in termijnen of met credit card, lees dan goed op deze pagina onze voorwaarden.

Artikel 14 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden kan de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl). Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 – Persoonsgegevens
1. Wij slaan alleen noodzakelijk persoonsgegevens op, welke u tijdens het bestellen opgeeft. Deze gegevens zijn noodzakelijk om onze producten aan te kunnen verkopen. Deze informatie wordt versleuteld opgeslagen en is niet zichtbaar voor derden.
2. U ontvangt alleen onze nieuwsbrief als u zich daar voor aanmeld. U kunt bij iedere nieuwsbrief aangeven dat u zich wilt afmelden en u zal dan niet langer een nieuwsbrief ontvangen.
3. Uw bestel gegevens worden bewaard zolang dat wettelijk noodzakelijk is. De belastingdienst verlangt dat wij tot 7 jaar terug onze administratie kunnen aantonen. Tot die tijd kunnen wij geen gegevens verwijderen.
4. Contact informatie bewaren wij ook langer dan 4 weken. Dit omdat wij vaak afspraken overeenkomen in deze communicatie en hier op terug moeten kunnen vallen ten tijde van een geschil. U heeft natuurlijk het recht om te vragen of deze informatie vernietigd kan worden. Hier zullen wij gehoor aan geven.

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Op alle artikelen is van van toepassing dat deze minimaal kunnen afwijken van de product-foto. Box-damage en paint flaws zijn tot zekere hoogte acceptabel en komen niet in aanmerking voor vergoeding en/of recht op retour.

Korte samenvatting van de algemene voorwaarden.

Let op: Niet alle algemene voorwaarden staan in deze samenvatting vermeld, alleen de meest gevraagde informatie.

 1. Retourzendingen
  U kan een retouraanvraag doen via uw account (mijn account -> bestellingen -> bestelnummer -> retour aanvraag). Dit kan tot 14 dagen na de dag van ontvangst van uw bestelling. De kosten voor de retourzending zijn voor uw rekening.
 2. Pre-orders
  Bij het plaatsen van een pre-order krijgt u 14 dagen bedenktijd. Na deze 14 dagen is het niet meer mogelijk de pre-order te annuleren.
 3. Aanbetalingen
  Bij bepaalde pre-orders is het verplicht om een aanbetaling te doen. Deze aanbetaling wordt nooit terugbetaald.
 4. Schade
  Het zal bijna nooit voorkomen, maar mocht u iets met schade ontvangen moet u dit binnen 5 dagen melden, via het schade formulier.
 5. Verwachte leverdatum
  Alle onze verwachte leverdata zijn onder voorbehoud. Als u een pre-order geplaatst heeft wordt u bij uitstel per email geïnformeerd.

Terms & Conditions (EN)

Article 1 – Definitions
In these Terms and Conditions, the following terms shall have the following meanings:
1. Additional agreement: an agreement in which the Consumer acquires products, digital content and/or services with respect to a distance agreement
and these goods, digital content and/or services are delivered by the Entrepreneur or a third party on the basis of an arrangement between this
third party and the Entrepreneur;
2. Reflection period: the period during which the Consumer may use his right of withdrawal;
3. Consumer: the natural person who does not act for purposes related to his/her commercial, trade, craft or professional activities;
4. Day: calendar day;
5. Digital content: data produced and delivered in digital form;
6. Continuing performance contract: a contract serving to deliver goods, services and/or digital content in a given period;
7. Sustainable data carrier: any means, including email, that allow the Consumer or the Entrepreneur to store information directed to him/her personally in such a manner that makes future consultation and use possible during a period that matches the purpose for which the information is
destined and which makes unaltered reproduction of the stored information possible.
8. Right of withdrawal: the Consumer’s option not to proceed with the distance agreement within the cooling-off period;
9. Entrepreneur: the natural of legal person who provides products, (access to) digital content and or services to Consumers at a distance;
10. Distance contract: a contract concluded by the Entrepreneur and the Consumer within the scope of an organised system for distance selling products, digital content and/or services, whereby exclusive or additional use is made of one or more technologies of distance communication up to the conclusion of the contract;
11. Standard form for withdrawal: the European standard form for withdrawal, available in the consumer’s account.
12. Technology for distance communication: a means to be used for concluding an agreement without the Consumer and the Entrepreneur being together in the same place at the same time.

Article 2 – The Entrepreneur’s identity
Fun Collectibles
Karel Doormanstraat 14
1771 AX Wieringerwerf
The Netherlands
(not a visiting address)

CoC: 67162894
VAT: NL001568130B15

Article 3 – Applicability
1. These General Terms and Conditions apply to any offer from the Entrepreneur and to any distance contract concluded by the Entrepreneur and the Consumer.
2. Before concluding a distance contract, the Entrepreneur shall make the text of these General Terms and Conditions available free of charge and as soon as possible. If this is reasonably impossible, the Entrepreneur shall indicate in what way the General Terms and conditions can be inspected and that they will be sent free of charge if so requested, before the distant contract is concluded.
3. If the distance contract is concluded electronically, the text of these General Terms and Conditions, in deviation from the previous section and before the distance contract is concluded, may also be supplied to the Consumer electronically in such a way that the Consumer can easily store it on a longterm data carrier. If this is reasonably impossible, it will be specified where the General Terms and Conditions can be viewed electronically and that they will be sent to at the Consumer´s request free of charge, either via electronic means or otherwise, before concluding the distance contract;
4. In the event that specific product or service condition apply in addition to these General Terms and Conditions, the second and third paragraphs shall apply accordingly, and in the event of contradictory terms and conditions, the Consumer may always appeal to the applicable provision that is most favourable to him/her.

Article 4 – The offer
1. If an offer is of limited duration or if certain conditions apply, it shall be explicitly stated in the offer.
2. The offer contains a full and accurate description of the products, digital content and/or services offered. The description is suitably detailed to enable the Consumer to assess the products, or services and/or digital content adequately. If the Entrepreneur makes use of pictures, they are truthful images of the products and/or services provided. Obvious errors or mistakes in the offer do not bind the Entrepreneur.
3. All offers contain such information that it is clear to the Consumer what rights and obligations are attached to accepting the offer.

Article 5 – The contract
1. Subject to the provisions in paragraph 4, the contract becomes valid when the Consumer has accepted the offer and fulfilled the terms and conditions set.
2. If the Consumer accepted the offer via electronic means, the Entrepreneur shall promptly confirm receipt of having accepted the offer via electronic means. As long as the receipt of said acceptance has not been confirmed, the Consumer may repudiate the contract.
3. If the contract is concluded electronically, the Entrepreneur will take appropriate technical and organisational security measures for the electronic data transfer and ensure a safe web environment. If the Consumer can pay electronically, the Entrepreneur shall observe appropriate security measures.
4. The Entrepreneur may, within the limits of the law, gather information about Consumer’s ability to fulfil his payment obligations, and all facts and factors relevant to responsibly concluding the distance contract. If, acting on the results of this investigation, the Entrepreneur has sound reasons for not concluding the contract, he is lawfully entitled to refuse an order or request supported by reasons, or to attach special terms to the implementation.
5. Before delivering the product, the Entrepreneur shall send the following information along with the product, the service or the digital content in writing or in such manner that the Consumer can store it in an accessible manner on a long-term data carrier:
a. the visiting address of the Entrepreneur´s business establishment where the Consumer may get into contact with any complaints;
b. the conditions on which and the manner in which the Consumer may exercise the right of withdrawal, or, as the case may be, clear information about his being exempted from the right of withdrawal;
c. the information corresponding to existing after-sales services and guarantees;
d. The price including all taxes of the product, service or digital content, where applicable the delivery costs and the way of payment, delivery or implementation of the distance contract;
e. the requirements for cancelling the contract if the contract has a duration of more than one year or for an indefinite period of time.
f. the standard form for withdrawal if the Consumer has the right of withdrawal.
6. In case of a continuing performance contract, the stipulation in the previous paragraph only applies to the first delivery.

Article 6 – Right of withdrawal
In case of products:
1. The Consumer can repudiate a purchase contract for a product without giving reasons for a period of reflection of 14 days. The Entrepreneur may ask the Consumer about the reason for the withdrawal but cannot force him to state his reason(s).
2. The reflection period referred to in sub-clause 1 starts on the day the product is received by the Consumer or by a third party appointed by him in advance and who is not the carrier, or
a. if the Consumer ordered several products in the same order: the day on which the Consumer or a third party appointed by him received the last product. The Entrepreneur may refuse an order of several products with different delivery dates provided that he clearly informs the Consumer prior to the order process.
b. in case the delivery of a product consists of several batches or parts:
the day on which the Consumer or a third party appointed by him received the last batch or the last part.
c. in case of an agreement about regular delivery of products during a given period: the day on which the Consumer or a third party appointed by him received the first product. In case of services and digital content that is not delivered on a physical carrier:
3. The Consumer can terminate an agreement for services or an agreement for delivery of digital content that is not delivered on a physical carrier without giving reasons during at least 14 days. The Entrepreneur may ask the Consumer about the reason for the withdrawal but cannot force him to state his reason(s).
4. The reflection period referred to in Article 3 starts on the day following the conclusion of the agreement. Extended reflection period for products, services and digital content that has not been delivered on a physical carrier in case no information is given about the right of withdrawal:
5. If the Entrepreneur has not provided the Consumer with the legally required information about the right of withdrawal or has not provided the standard form for withdrawal, the reflection period expires twelve months after the end of the original reflection period in accordance with the reflection period determined in the previous sub-clauses of this Article. 
6. If the Entrepreneur provided the Consumer with the information referred to in the previous article within twelve months after the starting day of the original period of reflection, the period of reflection expires 14 day after the day on which the Consumer received the information.

Article 7 – Consumer’s obligations during the time of reflection
1. During this period, the Consumer shall handle the product and the packaging with care. The Consumer shall only unpack or use the product to the extent necessary for establishing the nature, the characteristics and the effect of the product. The guiding principle is that the Consumer may only handle and inspect the product in the manner in which one is allowed to handle a product in a shop.
2. The Consumer is only liable for the decrease in value of the product that is caused by the way of handling the product which went further than allowed in sub-section 1.
3. The Consumer is not liable for the decrease in value of the product if the Entrepreneur has not provided him with all legal information about the right of withdrawal before concluding the Agreement.

Article 8 – Exercising the Consumer’s right of withdrawal and the costs
1. If the Consumer exercises his right of withdrawal he shall notify the Entrepreneur unambiguously with the standard form for withdrawal within the period of reflection.
2. The Consumer shall return the product or deliver it to (the authorized representative of) the Entrepreneur as soon as possible but within 14 days counting from the day following the notification referred to in sub-clause 1. This need not be done if the entrepreneur offered to collect the product himself. The Consumer observed the period of returning the product in any event if the product is returned before the expiration of the period of reflection.
3. The Consumer shall return the product with all delivered accessories and if reasonably possible in the original state and packing and in conformity with reasonable and clear instructions given by the Entrepreneur.
4. The risk and the burden of proof for the correct and timely exercise of the right of withdrawal fall on the Consumer.
5. The Consumer shall bear the direct costs of returning the product. If the Entrepreneur has not reported that the Consumer has to bear these costs or if the Entrepreneur pointed out that he will bear the costs himself, the Consumer need not pay the cost of returning the product.
6. If the Consumer withdraws after having first explicitly requested that the performance of a service or the supply of gas, water or electricity having not been made ready for sale not be started in a limited volume or given quantity during the period of reflection, the Consumer shall pay the Entrepreneur an amount that is equal to the part of the obligation already performed at the time of withdrawal as compared with the full compliance of the obligation.
7. The Consumer does not bear the costs for performing services for the supply of water, gas or electricity that had not been made ready for sale in a limited volume or quantity, or for the supply of district heating if
a. the Entrepreneur has not provided the Consumer with the statutorily required information about the right of withdrawal, the compensation of costs in case of withdrawal or the standard form for withdrawal, or
b. if the Consumer has not explicitly requested that the performance of the service or the supply of gas, water and electricity or district heating be started during the period of reflection.
8. The Consumer does not bear any cost for the full or partial delivery of digital content not stored on a physical carrier if
a. prior to the delivery, he has not explicitly consented to start performance of the agreement before the end of the period of reflection;
b. he did not acknowledge to lose his right of withdrawal when giving consent; or
c. the Entrepreneur failed to confirm the Consumer’s statement.
9. If the Consumer exercises his right of withdrawal, all additional agreements
end by operation of law.

Article 9 – Entrepreneur’s obligations in case of withdrawal
1. If the Entrepreneur makes the notification of withdrawal by electronic means possible, he shall promptly send a return receipt.
2. The Entrepreneur shall reimburse all payments made by the Consumer, including any delivery costs that the Consumer may charge for the returned product, as soon as possible but within 14 days following the day on which the Consumer notified him of the withdrawal. Unless the Entrepreneur offers to collect the product himself, he can wait with paying back until having received the product or until the Consumer proved that he returned the product, whichever occurs first.
3. The Entrepreneur shall make use of the same means of payment that the Consumer used, unless the Consumer consents to another method. The reimbursement is free of charge for the Consumer.
4. If the Consumer opted for a more expensive method of delivery instead of the cheapest standard delivery, the Entrepreneur need not reimburse the additional costs for the more expensive method.

Article 10 – Exclusion of the right of withdrawal
The Entrepreneur can exclude the following products and services from the right of withdrawal but only if the Entrepreneur notified this clearly when making the offer or at any rate in good time before concluding the agreement:
1. Products or services with a price that is subject to fluctuations in the financial market on which the Entrepreneur has no influence and which may occur within the period of withdrawal;
2. Agreements that are concluded during a public auction. A public auction is defined as a selling method whereby the Entrepreneur offers products, digital content and/or services to the Consumer who is personally present or has the possibility to be personally present at the auction under the direction of an auctioneer and whereby the successful bidder is obliged to purchase the products, the digital content and/or the services.
3. Services agreements, after full performance of the service, but only if
a. the performance started with the Consumer’s explicit prior consent; and
b. the Consumer stated that he will lose his right of withdrawal as soon as the Entrepreneur has fully performed the agreement.
4. Services agreements for making accommodation available when a certain period of implementation is provided and other than for residential purposes, goods transports, car rental services and catering;
5. Agreements related to leisure activities when a certain date or period of performance is arranged in the agreement;
6. Products manufactured in accordance with the Consumer’s specifications which are not prefabricated and which are produced on the basis of a Consumer’s individual choice or decision or which are intended for a specific person;
7. Perishable products or products with a limited durability.
8. Sealed products which are for health or hygiene reasons not suitable for being returned and of which the seal was broken;
9. Products which for their nature are irreversibly mixed with other products;
10. Alcoholic drinks of which the price has been agreed upon at the conclusion of the agreement but of which the delivery can take place only after 30 days, and whose real value depends on fluctuations in the market which the Entrepreneur cannot affect.
11. Sealed audio and video recordings and computer programs of which the seals were broken after delivery;
12. Newspapers, periodicals or magazines, with the exception of subscriptions to them;
13. The delivery of digital content other than on a physical carrier, but only if:
a. the performance was started with the Consumer’s explicit prior
consent;
b. the Consumer stated that he will lose his right of withdrawal by doing
so.

Article 11 – The price
1. The prices of the products and/or services provided shall not be raised during
the validity period given in the offer, subject to changes in price due to
changes in VAT rates.
2. Contrary to the previous paragraph, the Entrepreneur may offer products or
services whose prices are subject to fluctuations in the financial market that
are beyond the Entrepreneur’s control, at variable prices. The offer will state
the possibility of being subject to fluctuations and the fact that any indicated
prices are target prices.
3. Price increases within 3 months after concluding the contract are permitted
only if they are the result of new legislation.
4. Price increases from 3 months after concluding the contract are permitted
only if the Entrepreneur has stipulated it and
a. they are the result of legal regulations or stipulations, or
b. the Consumer has the authority to cancel the contract before the day on
which the price increase starts.
5. All prices indicated in the provision of products or services are including VAT.

Article 12 – Performance of an agreement and extra Guarantee
1. The Entrepreneur guarantees that the products and/or services comply with the contract, with the specifications listed in the offer, with reasonable requirements of usability and/or reliability and with the existing statutory provisions and/or government regulations on the day the contract was concluded. If agreed, the Entrepreneur also guarantees that the product is suitable for other than normal use.
2. An extra guarantee offered by the Entrepreneur, his Supplier, Manufacturer or Importer shall never affect the rights and claims the Consumer may exercise against the Entrepreneur about a failure in the fulfilment of the Entrepreneur’s obligations if the Entrepreneur has failed in the fulfilment of his part of the agreement.
3. ‘Extra guarantee’ is taken to mean each obligation by the Entrepreneur, his Supplier, Importer or Manufacturer in whom he assigns certain rights or claims to the Consumer that go further than he is legally required in case he fails in the compliance with his part of the agreement.

Article 13 – Delivery and execution
1. The Entrepreneur shall exercise the best possible care when booking orders and executing product orders and when assessing requests for the provision of services.
2. The place of delivery is at the address given by the Consumer to the Entrepreneur.
3. With due observance of the stipulations in Article 4 of these General Terms and Conditions, the Entrepreneur shall execute accepted orders with convenient speed but at least within 30 days, unless another delivery period was agreed on. If the delivery has been delayed, or if an order cannot be filled or can be filled only partially, the Consumer shall be informed about this within one month after ordering. In such cases, the Consumer is entitled to repudiate the contract free of charge and with the right to possible compensation.
4. After repudiation in conformity with the preceding paragraph, the Entrepreneur shall return the payment made by the Consumer promptly but at least within 30 days after repudiation.
5. The risk of loss and/or damage to products will be borne by the Entrepreneur until the time of delivery to the Consumer or a representative appointed in advance and made known to the Consumer, unless explicitly agreed otherwise.

Article 14 – Continuing performance agreements: duration, termination and renewal Termination
1. The Consumer may at all times terminate a contract that was concluded for
an indefinite time and which extends to the regular delivery of products (including electricity) or services, with due observance of the termination rules and subject to not more than one month’s notice.
2. The Consumer may at all times terminate a contract that was concluded for a specific time and which extends to the regular delivery of products (including electricity) or services at the end of the specific period, with due observance of the termination rules and a subject to not more than one month’s notice.
3. The Consumer can cancel the agreements mentioned in the preceding aragraphs:
– at any time and not be limited to termination at a particular time or in a given period;
– at least in the same way as they were concluded by him;
– at all times with the same notice as the Entrepreneur stipulated for himself.
Extension
4. An agreement concluded for a definite period which extends to the regular delivery of products (including electricity) or services may not be automatically extended or renewed for a fixed period.
5. Notwithstanding the preceding paragraph, a contract for a definite period which extends to the regular delivery of dailies, newspapers, weekly newspapers and magazines, may tacitly be renewed for specific period of three months at the most if the Consumer can terminate this extended agreement towards the end of the extension with a notice of one month at the most.
6. An agreement concluded for a definite period and which extends to the regular delivery of products or services may only be extended tacitly for an indefinite period if the Consumer can cancel it at any time with a notice of one month. The notice is three months at the most in vase the contract is about a delivery of dailies, newspapers and weeklies and magazines occurring regularly but less than once a month.
7. An agreement with limited duration of regular delivery of trial dailies, newspapers, weeklies and magazines (trial or introductory subscription) is not renewed tacitly and ends automatically after the trial or introductory period. Duration
8. If the duration of a contract is more than one year, the Consumer may terminate the contract at any time after one year with a notice of not more than  one month, unless reasonableness and fairness resist the termination before the end of the agreed term.

Article 15 – Payment
1. Unless otherwise stipulated in the agreement or in the additional conditions, the amounts to be paid by the Consumer must be settled within 14 days after the period of reflection, or if there is no period of reflection within 14 days after concluding the agreement. In case of an agreement to provide a service, this period starts on the day that the Consumer received the confirmation of the agreement.
2. When selling products to Consumers, it is not permitted to negotiate an advance payment of more than 50% in the General Terms and Conditions. If an advance payment was agreed, the Consumer may not assert any right regarding the execution of the order in question or the service(s) in question before making the agreed advance payment.
3. The Consumer has the duty to inform the Entrepreneur promptly of possible inaccuracies in the payment details that were given or specified.
4. In case the Consumer has not complied with his payment obligation(s) in time, and the Entrepreneur has pointed out to him that the payment was late and allowed the Consumer a period of 14 days to comply with the payment obligations, the Consumer is to pay the statutory interest on the amount payable and the Entrepreneur is entitled to charge the Consumer with any extrajudicial collection costs. These extrajudicial collection costs amount to no more than 15% for outstanding amounts up to € 2,500, 10% for the following € 2,500 and 5% for the following € 5000, with a minimum of € 40. The Entrepreneur may deviate from the aforementioned amounts and percentages in favour of the Consumer.

Article 16 – Complaints procedure
1. The entrepreneur has a well-publicized complaints procedure and handles the complaint in accordance with this complaints procedure.
2. Complaints about the execution of the agreement must be submitted fully and clearly described to the entrepreneur within a reasonable time after the consumer has discovered the defects.
3. Complaints submitted to the entrepreneur will be answered within a period of 14 days from the date of receipt. If a complaint requires a foreseeable longer
processing time, the entrepreneur will respond within the period of 14 days with a notice of receipt and an indication when the consumer can expect a more detailed answer.

Article 17 – Disputes
1. Only Dutch law applies to agreements between the entrepreneur and the consumer to which these general terms and conditions apply. Even if the consumer lives abroad.
2. The Vienna Sales Convention does not apply.

Article 18 – Additional or different provisions
Additional provisions or deviating from these terms and conditions may not be to
the detriment of the consumer and must be recorded in writing or in such a way
that they can be stored by the consumer in an accessible manner on a durable
medium.

Short summary of the Termins & Conditions

Please note: This is not a comprehensive terms and conditions. Just a few of the most asked questions.

 1. Returns
  If you wish to return a product, you can ask for a return in your account. Go to Your Account -> Orders -> Ordernumber -> Return request. This is possible up to 14 days after you’ve received your order. Returns are at your own cost.
  Pre-orders
  For all pre-orders there’s a 14 day cooldown period. After these 14 days, cancellations are not possible.
 2. Down payments
  For certain pre-orders we requiere a non-refundable deposit. Please note that these won’t be refunded under any circumstances.
 3. Damages
  It will almost never happen, but should an item arrive damaged, you will need to report this within 5 days. Please use our Report Damages form.
 4. Expected stock dages
  All our expected stock dates are subject to change. If you’ve placed a pre-order, you will be informed by email if the dates change.